Allmänna villkor

De sammanfattande punkterna nedan är inte en del av användarvillkor för Payers tjänster utan ska ses som en förklaring av viktiga utvalda avtalsdelar.

 • Payer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
 • Payer och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig utbetalning via Payers tjänster och för att kunna förenkla utbetalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Payers tjänster.
 • Payer behandlar enbart personuppgifterna i syfte att kunna erbjuda dig Payers tjänster såsom utbetalning till ditt bankkonto och andra tjänster, stoppa bedrägerier och förbättra användarvänligheten för ditt framtida användande av Payers tjänster, samt för att följa rådande lagstiftning.
 • Payer lämnar aldrig ut dina uppgifter till extern part, i direkt marknadsföringssyfte.
 • Vid marknadsanalys anonymiseras dina personuppgifter innan användning. 

Payers tjänster Användarvillkor

Genom att använda Payers tjänster godkänner du Payer Financial Services AB:s (556736-8724, Box 4040, 102 61 Stockholm), ”Payer”, villkor såsom de framgår nedan (”Villkoren”). Därigenom har du också godkänt Payers behandling av dina personuppgifter. För att få använda Payers tjänster måste du vara minst 15 år.

Identifiering

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Payers tjänster samt för att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Payer säkerställa din identitet. Payer eller Payers samarbetspartners inhämtar information såsom personnummer och namn från olika leverantörer. 

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Payers tjänster i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Payer  som missbruk. All information relaterad till missbruk av Payers tjänster,  exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Payers tjänster. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda villkor för Payers tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Payers tjänster.

Personuppgifter

Payer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Payers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Payer samlar in inom tjänsten för utbetalning (där också inkluderat hämtning av kontoinformation) och hur denna används. Genom att godkänna Villkoren i samband med lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Payer Financial Services AB, 556736-8724, Box 4040, 102 61 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Payer och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig digitala utbetalningar vilket kan inkludera exempelvis hämtning av dina bankkontouppgifter samt utbetalning till hämtat bankkonto.

Payer behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av utbetalningstjänst, utföra kundanalyser, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål samt för att uppfylla tillämpliga avtal och lagkrav. Vid analyser kring marknadsföring anonymiseras dina uppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.  Genom att acceptera dessa villkor kommer följande personuppgifter kunna behandlas av Payer:

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Bankkontouppgifter eller dylika uppgifter som krävs för utbetalningsmetoden
 4. Historisk information – uppgift om tidigare utbetalningar
 5. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m.m.

  Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Payers system. Om du tidigare har använt Payer kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Payer förbehåller sig rätten att använda sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Payers tjänster. 

  Payer kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som tillhandahåller tjänster för hämtning av bankkonto eller utbetalningsalternativ inom Payers tjänster eller andra företag inom Payers företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, förbättra utbetalningslösnigar och utbetalningsprocessen.  

Om hela eller delar av Payer verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till Payers rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Genom att använda Payers tjänster godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag.  

Hur skyddar Payer dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter Payer behandlar i säkert förvar har Payer vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Payer har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom kryptering- och certifierings-teknik. Vidare har Payer vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Payer använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Payer sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för Payer att utföra Payers kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Payer sparar din data för andra syften än för Payers kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar Payer datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till Payer genom att maila support@payer.eu. För att Payer ska kunna dela informationen med dig kommer Payer behöva bekräfta din identitet, detta gör Payer för att säkerställa att ingen obehörig, tredjepart tar del av din information, samt för att Payer med säkerhet sammanställer all information som är kopplad till dig.. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Om ni anser att era personuppgifter har hanterats oriktigt av Payer har ni möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten).  

Ändringar, tillägg och övriga tjänster

Payer ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Payers tjänster. Läs därför alltid igenom Villkoren innan du använder denna tjänst. För övriga tjänster som Payer eller dess samarbetspartners tillhandahåller gäller Payers eller Payers samarbetspartners vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Om ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Payer godkänner eller kontrollerar inte någon extern- eller tredje-parts webbplats eller applikation och Payer ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Payers tjänster kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda tjänster (ersättning som skall betalas ut) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Ogiltighet

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar inte Payer i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Payers tjänster. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

 Kontakt

Du kan alltid kontakta Payer vid frågor kring Payers villkor samt integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Payer på support@payer.eu.